close
Forgot your password? Login
close
Login
close
close
X

יתרונות מרכזיים

שיפור מערך הזמנות
  • הזמנות בקליק על פי נתוני מלאי
  • הגדרת כמות מלאי מקסימלית לפריט
עלויות רכש
  • בנייה ותיקצוב של מרכיבי מנות והכנות מטבח
  • הצגת רווחיות מנות מדויקת בקליק
שליטה מלאה במלאי
  • הצגת כמויות ושווי מלאי בזמן אמת
  • ספירת מלאי באפליקציה
  • מעקב צמוד למניעת פחת וגניבות
התראות ודוחו"ת
  • הצגת נתונים ודוחו"ת בזמן אמת בלוח הבקרה
  • השוואת תחזית ממוחשבת מול עלויות הרכש בפועל
  • התראות מלאי נמוך בזמן אמת
?איך זה עובד

הגדרות מערכת בקליק

הגדרות ספקים, פריטי מלאי, פריטי מכירה ומרכיבי מנות

קבלת סחורה במערכת

באמצעות קבלת ת.משלוח / חשבוניות

עדכון אוטומטי של כמות המלאי

לפי דו"ח מכירות קופה וניהול פחתים